Zarządzanie

Studia na kierunku Zarządzanie są realizowane jako studia I stopnia, pozwalające uzyskać tytuł licencjata. Oferowane specjalności stanowią odpowiedź na zgłaszany przez rynek pracy popyt na wykwalifikowanych pracowników w takich dziedzinach, jak zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie logistyczne czy też zarządzanie innowacjami. W ramach ostatniej specjalności są kształceni specjaliści w zakresie możliwości wykorzystania nowych technik zarządzania przedsiębiorstwem, systemów jakości i nowych technologii.

Absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną w zakresie zarządzania, jak również umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacją. Absolwent kierunku znają języki obce, w tym potrafią posługiwać się słownictwem specjalistycznym. Jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla w przedsiębiorstwach a także do prowadzenia własnej działalności.

Studia I stopnia:

Zobacz prezentacje specjalności: