Ekonomia II stopnia

Studia magisterskie na kierunku EKONOMIA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka stanowią pierwszą w Polsce nowoczesną ofertę odpowiadającą po-trzebom rynku pracy na wzór rozwiązań stosowanych w uczelniach zachodnich. Od roku akade-mickiego 2012/2013 kształcenie odbywa się według zasady: Nauka tylko przez praktykę.
Studenci kierunku Ekonomia najpóźniej do końca pierwszego semestru studiów dokonują wyboru profilu studiów pomiędzy profilem ogólnoakademickim a profilem praktycznym.

Profil ogólnoakademicki odpowiada dotychczas funkcjonującemu w polskich uczelniach modelowi kształcenia, z naciskiem na potwierdzenie zdobytej wiedzy, umiejętności i określonych postaw społecznych. Zajęcia są realizowane przez nauczycieli akademickich.

Profil praktyczny stanowi nowość w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Zapewnia nabycie wiedzy podstawowej w trakcie pierwszego roku studiów, natomiast w kolejnych latach studenci wybierają wyselekcjonowane moduły zajęć odpowiednio do specjalności. W ramach profi-lu praktycznego zajęcia z zakresu specjalności są realizowane wyłącznie przez specjalistów repre-zentujących przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje odpowiednio do specjalności lub zagad-nienia. W trakcie dwuletniego kształcenia studenci wykonują liczne prace projektowe i realizują studia przypadku pozwalające osiągnąć praktyczne umiejętności.

Studenci profilu praktycznego uczestniczą w projektach realizowanych w Żywym laboratorium WSHiFM, występując w roli konsumentów i ostatecznych użytkowników. We współpracy z producentami i usługodawcami rynkowymi, z którymi współpracuje Uczelnia, przygotowują wersję finalną ich produktów i usług.

Specjalności Ekonomia II stopnia: