Ekonomia w zarządzaniu

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
na kierunku EKONOMIA

Opis specjalności: Studia na specjalności Ekonomia w zarządzaniu stanowią ofertę odpowiadającą po-trzebom zgłaszanym przez rynek pracy w zakresie wszechstronnie przygotowanych menedżerów, któ-rzy potrafią łączyć wiedzę ogólnoekonomiczną z zarządzaniem przedsiębiorstwem w dynamicznych warunkach rynkowych.

Program specjalności 
spełnia wymogi Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla kie-runku Ekonomia. Program kształcenia obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe: makroekono-mia, mikroekonomia, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze i rynki finansowe.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Zarządzanie strategiczne firmą
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Reklama i marketing
 • Public relations
 • Wycena przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość menedżerska
 • Biznesplan
 • Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
 • Biznes elektroniczny
 • Finanse przedsiębiorstw

Profil Absolwenta:

Wiedza: Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym reprezentujących sektor małych i średnich firm, posiada wiedzę o zasobach przedsiębiorstwa, strategiach zarządzania i narzędziach analizy sytuacji rynkowej.

Umiejętności: Absolwent posiada umiejętności podejmowania decyzji w zakresie zarządzania przedsię-biorstwem w oparciu o znajomość nowoczesnych narzędzi marketingu rynkowego, zarządzania zasobami ludzkimi, analizy sytuacji finansowej i metody ograniczania ryzyka działalności. Absolwent posiada zdolności organizatorskie i przywódcze.

Kompetencje społeczne: Absolwent reprezentuje postawę społecznie odpowiedzialną, cechuje się rzetel-nością w wykonywaniu obowiązków zawodowych, obiektywnością i uczciwością.

Dział Rekrutacji WSHiFM im. Fryderyka Skarbka

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel.: 22 490-42-22, fax.:22 487-58-75
e-mail: [email protected]