Biznes elektroniczny

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
na kierunku EKONOMIA


Opis specjalności: Celem studiów licencjackich na specjalności Biznes elektroniczny  jest przygotowanie menedżerów potrafiących łączyć wiedzę ekonomiczną z wiedzą informatyczną. Współcześnie, wiele procesów gospodarczych, realizowanych przedsiębiorstwa i instytucje, funkcjonuje w oparciu o nowo-czesne narzędzia informatyczne. Program studiów, przygotowuje absolwentów do pełnienia roli eksper-ta w obszarze organizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Program specjalności  spełnia wymogi Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w Polsce dla kierunku Ekonomia. Program kształcenia obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe: makro-ekonomia, mikroekonomia, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze i rynki finansowe.

Przedmioty specjalnościowe:

  • Zakładanie i prowadzenie firmy w Internecie
  • Prowadzenie handlu w Internecie
  • Reklama i kreowanie wizerunku w Internecie  
  • Elektroniczne operacje finanso-we•Uwarunkowania prawne e-gospodarki
  • e-handel
  • e-marketing
  • e-logistyka
  • e-służba zdrowia
  • informatyczne wspomaganie procesów biznesowych
  • kontrola wykorzystania oprogramowania in-formatycznego

Profil Absolwenta:

Wiedza: Absolwent zdobywa wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii  służących prowadzeniu działalności przedsiębiorstw i świadczeniu usług przez sektor publiczny oraz w zarządzaniu organiza-cjami. Kształcenie na specjalności Biznes elektroniczny  przygotowuje interdyscyplinarnych menedżerów, łączących dogłębną wiedzę ekonomiczną z wiedzą informatyczną.

Umiejętności: Absolwent posiada praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystywania rozwiązań in-formatycznych w procesach organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto jest przygotowany do  projektowania i stosowania technologii informacyjnych w firmach działającymi poprzez kanały elektroniczne.

Kompetencje społeczne: Absolwent reprezentuje postawę społecznie odpowiedzialną, cechuje się rzetel-nością w wykonywaniu obowiązków zawodowych a także obiektywnością i uczciwością.

Dział Rekrutacji WSHiFM im. Fryderyka Skarbka
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel.: 22 490-42-22, fax.:22 487-58-75
e-mail: [email protected]