Menedżer projektów inwestycyjnych

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
na kierunku EKONOMIA

Opis specjalności: Badania prowadzone dotychczas na rynku pracy dowodzą, że przedsiębiorstwa poszu-kują przede wszystkim wszechstronnych pracowników, którzy potrafią wykorzystać wiedzę i umiejęt-ności innych osób podczas realizacji określonych zadań. Z tego też względu obecnie najbardziej poszu-kiwanym zawodem w dziedzinie zarządzania jest: menedżer projektu, czyli osoba organizująca zespoły ludzkie do realizacji określonych projektów. Z uwagi na niezwykle szeroki zakres wiedzy i umiejętności, project manager to zawód przyszłości.  

Program specjalności  spełnia wymogi Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla kie-runku Ekonomia. Program kształcenia obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe: makroekono-mia, mikroekonomia, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze i rynki finansowe.

Przedmioty specjalnościowe:

  • Inwestycje w przedsiębiorstwie
  • Zakres i integracja projektu
  • Zastosowanie informatyki w zarządzaniu projektami
  • Finanse w realizacji projektu
  • Finansowanie projektów z funduszy UE
  • Zasoby ludzkie w realizacji projektu
  • Jakość w projekcie
  • Ryzyko projektu
  • Projekty lokalne i regionalne
  • Projekty międzynarodowe

Profil Absolwenta:

Wiedza: Absolwent posiada  wiedzę  w zakresie istoty i roli projektów w zarządzaniu. Absolwent  zna zasady oraz nowoczesne instrumenty zarządzania projektami, potrafi definiować i planować projekty jak również organizować wykonawstwo.

Umiejętności: Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie  realizacji projektu na każdym  jego etapie. Zna zasady i nowoczesne instrumenty zarządzania projektami, potrafi zdefiniować i zapla-nować projekty, organizować wykonawstwo i nimi sterować. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji kierownika projektu, jak również do bycia efektywnym członkiem zespołu realizującego projekt. Jest poszukiwanym specjalistą przez liczne przedsiębiorstwa krajowe i korporacje zagraniczne.

Kompetencje społeczne: Absolwent reprezentuje postawę społecznie odpowiedzialną, cechuje się rzetel-nością w wykonywaniu obowiązków zawodowych, obiektywnością i uczciwością.

Dział Rekrutacji WSHiFM im. Fryderyka Skarbka
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel.: 22 490-42-22, fax.:22 487-58-75
e-mail: [email protected]