Rynek pracy i zarządzanie kadrami

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
na kierunku EKONOMIA

Opis specjalności. Zasoby ludzkie stanowią obecnie najcenniejszy kapitał każdej organizacji gospodar-czej. Prawidłowy dobór pracowników, ocena, system wynagradzania i motywowania decyduje o sukce-sie przedsiębiorstwa. Absolwent posiadający tego rodzaju wiedzę i umiejętności jest poszukiwanym i cenionym pracownikiem, może znaleźć zatrudnienie w agencjach konsultingowych w charakterze do-radcy, w roli specjalisty pozyskującego pracowników na zlecenie firm, instytucjach publicznych, samo-rządowych i pozarządowych na stanowisku konsultanta do spraw personalnych.

Program specjalności
  spełnia wymogi Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego  dla kie-runku Ekonomia. Program kształcenia obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe: makroekono-mia, mikroekonomia, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze i rynki finansowe.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Badanie rynku pracy
 • Polityka zatrudnienia
 • Systemy oceny i moty-wowania pracowników
 • Systemy wynagradzania
 • Prawo pracy
 • Polityka personalna
 • Rynek pracy
 • Doradztwo personalne
 • Negocjacje i zarządzanie konfliktem
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie
 • Projektowanie  i zarządzanie szkoleniami.

Profil Absolwenta:

Wiedza:  Absolwent posiada wiedzę w zakresie metod  badania rynku pracy, narzędzi polityki zwalcza-nia bezrobocia,  kierowania i motywowania zespołu pracowników w przedsiębiorstwach i organizacjach niekomercyjnych.

Umiejętności: Absolwent posiada umiejętności wykorzystania narzędzi analizy rynku pracy i zatrudnie-nia, identyfikowania i wdrażania narzędzi podnoszących efektywność pracy zespołów ludzkich w przed-siębiorstwie, rekrutowania pracowników do określonych stanowisk i zakresu kompetencji, a ponadto potrafią kształtować długoterminową politykę personalną przedsiębiorstwa.

Kompetencje społeczne: Absolwent reprezentuje postawę społecznie odpowiedzialną, cechuje się rzetel-nością w wykonywaniu obowiązków zawodowych, obiektywnością i uczciwością.


Dział Rekrutacji WSHiFM im. Fryderyka Skarbka

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel.: 22 490-42-22, fax.:22 487-58-75
e-mail: [email protected]