Finanse i Rachunkowość

Studia licencjackie na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka stanowią pierwszą w Polsce nowoczesną ofertę odpowiadającą potrzebom rynku pracy, na wzór rozwiązań stosowanych w uczelniach zachodnich. Od roku akademickiego 2012/2013 kształcenie odbywa się według zasady: Nauka tylko przez praktykę.

Studenci kierunku Finanse i Rachunkowość najpóźniej do końca pierwszego semestru studiów dokonują wyboru profilu studiów pomiędzy profilem ogólnoakademickim a profilem praktycznym.

Profil ogólnoakademicki odpowiada dotychczas funkcjonującemu w polskich uczelniach modelowi kształcenia, z naciskiem na potwierdzenie zdobytej wiedzy, umiejętności i określonych postaw społecznych. Zajęcia są realizowane przez nauczycieli akademickich. Studia kończą się przygotowaniem pracy licencjackiej a następnie egzaminem dyplomowym.

Profil praktyczny stanowi nowość w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Zapewnia nabycie wiedzy podstawowej w trakcie pierwszego roku studiów, natomiast w kolejnych latach studenci wybierają wyselekcjonowane moduły zajęć odpowiednio do specjalności. W ramach pro-filu praktycznego zajęcia z zakresu specjalności są realizowane wyłącznie przez specjalistów reprezentujących banki, fundusze inwestycyjne, biura rachunkowe i firmy doradztwa podatkowego, odpowiednio do specjalności lub zagadnienia. W trakcie trzyletniego kształcenia studenci wykonują liczne prace projektowe i realizują studia przypadku pozwalające osiągnąć praktyczne umiejętności. Studia kończą się egzaminem dyplomowym, nie ma obowiązku przygotowania pracy licencjackiej.

Specjalności na Studiach I stopnia: